Meklēt produktus:

Privātuma politika

Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā
datu aizsardzības regula) prasībām;
citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes un
privātuma jomā;
saskaņā ar šo Privātuma politiku.
Ar šo Privātuma politiku A/S ‘’Mārupes Metālmeistars’’sniedz Jums informāciju par tās veiktās personas
datu apstrādes principiem, veidiem, nolūkiem, apjomiem, nosacījumiem un termiņiem, kā arī par Jūsu
tiesībām saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi.
1. Definīcijas
1.1. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.
Personas dati ietver jebkāda veida informāciju, pēc kuras personu var tieši vai netieši identificēt,
piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi vai faktiskās atrašanās
vietu, šo personu raksturojošus fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai
sociālās identitātes faktorus, un citu tamlīdzīgu informāciju, kas raksturo attiecīgo personu, un ļauj to
tieši vai netieši identificēt.
1.2. Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona (turpmāk – klients).
1.3. Profilēšana – automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā
izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus.
1.4. Pārzinis – akciju sabiedrība AS “Mārupes Metālmeistars” (turpmāk arī – AS “Mārupes
Metālmeistars”).
1.5. Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, kura pārziņa (AS “Mārupes Metālmeistars”) vārdā
apstrādā personas datus.
1.6. Trešā persona – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu
subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas
apstrādāt personas datus.
1.7. Datu subjekta (klienta) piekrišana – paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā brīvi sniegta,
konkrēta, apzināta un viennozīmīga Klienta norāde, ka Klients piekrīt savu personas datu apstrādei.
1.8. Sīkdatnes – teksta faili, kas tiek saglabāti lietotāja izmantotajā ierīcē, lai individualizētu AS
“Mārupes Metālmeistars” mājaslapas lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam.
A/S “Mārupes Metālmeistars” darbinieki izmantos jūsu personīgos datus, lai:
o Nodrošinātu Jums iespēju izmantot mājaslapā www.metalmaster.lv pieejamos pakalpojumus;
o Pārvaldītu mājaslapu www.metalmaster.lv;o Nosūtītu Jums paziņojumus, rēķinus un veiktu maksājumus;
o Nosūtītu Jums e-pasta ziņojumus, kuriem Jūs esat pieteicies;
o Nosūtītu Jums jaunumu vēstules un citus mārketinga ziņojumus;
o Atsauktos uz Jūsu jautājumiem vai sūdzībām par mājaslapu www.metalmaster.lv.
o Lai sniegtu informāciju par piedāvājumiem un pakalpojumiem, kas, mūsuprāt, varētu Jūs īpaši
interesēt, AS “Mārupes Metālmeistars”var izmantot Jūsu personīgos datus marketinga un sakaru
aktivitātēs. Jūs varat jebkurā brīdī atteikties no šo reklāmas sūtījumu saņemšanas.
Jūsu personas datu pārzinis ir AS “Mārupes Metālmeistars”, PVN reģ.Nr.LV 50003428031, adrese:
Stadion iela 1, Ozolnieki,Ozolnieku novads. LV-3018, Latvija, kontakttālrunis: +371 67069885, e-pasta
adrese: office@metalmaster.lv
Mēs iegūstam un apstrādājam tikai atbilstošus un būtiskus jūsu personas datus, kuri ir vajadzīgi mērķiem,
kuru dēļ tos apstrādā.
Sniegt pakalpojumus vai produktus, kurus esat pasūtījis pie mums. Tas ietver pasūtījuma pieņemšanu,
pasūtījuma piegādi un ar šo pasūtījumu saistīto rēķinu apstrādi. Vajadzības gadījumā mēs arī izmantojam
Jūsu personas datus, lai iekasētu no Jums nokavētos maksājumus. Visas šīs darbības izriet no līgumiem,
kas noslēgti ar Jums, un tie ir nepieciešami mūsu saistību izpildei, kas izriet no klientu attiecībām ar Jums.
A/S ‘’Mārupes Metālmeistars’’ var atklāt informāciju par Jums jebkuram A/S ‘’Mārupes Metālmeistars’’
darbiniekam tikai tik lielā mērā, cik tas atrunāts šajā privātuma politikā. Papildus tam mēs varam atklāt
informāciju par Jums:
Tik lielā mērā, cik tas atbilst normatīvajiem aktiem;
Saistībā ar jebkuru tiesvedības procesu;
Lai aizstāvētu savas likumiskās tiesības (ieskaitot informācijas nodošanu citiem, lai nepieļautu
krāpnieciskas darbības).
Sīkdatnes
Kas ir sīkdatnes
Sīkdatnes ir nelieli faili, kas tiek saglabāti jūsu iekārtas atmiņā. Tas ļauj vieglāk pārskatīt interneta vietni
un padara to lietotājam, t.i. Jums, daudz draudzīgāku. Sīkdatnes nesatur informāciju, kas varētu mums
ļaut Jūs identificēt. Mūsu rīcībā ir vienīgi anonīma informācija, kuru mēs iekļaujam savos analītiskajos
ziņojumos, taču tā mums neļauj Jūs identificēt.
Atzīmējot „Piekrītu” lodziņā, kas norādīts ienākot mūsu mājas lapā www.metalmaster.lv, Jūs piekrītat,
ka mēs ievācam informāciju par mūsu mājas lapas apmeklējumu izmantojot sīkdatnes, kā to nosaka Jūsu
interneta pārlūkprogramma. Jūsu piekrišanas statuss tiek saglabāts sīkdatnē 90 dienas. Ja Jūs nevēlaties,
lai sīkdatnes, kas ir saistītas ar mūsu mājas lapu, ir ierakstītas Jūsu datorā vai jebkurā citā ierīcē, kaspieslēgta internetam, tad Jūs nedrīkstat apmeklēt mūsu mājas lapu. Izsmeļošāka informācija par sīkdatņu
pārvaldīšanu ir sniegta, piemēram, tādās vietnēs kā http://www.allaboutcookies.org
Zemāk ir sniegta informācija par sīkdatņu veidiem un to izmantošanas mērķiem.
Sīkdatņu veidi
Sesijas sīkdatnes- ļauj Jūs atpazīt, kad apmeklējat konkrētu tīmekļa vietni, iegaumējot jebkuras izmaiņas
vai izvēles konkrētajā vietnē, lai tās saglabātos arī citās lapās. Šīs sīkdatnes ļauj Jums ātri un ērti izmantot
vienas tīmekļa vietnes vairākas lapas, izvairoties no vajadzības apstrādāt katru apmeklēto lapu. Sesijas
sīkdatnes nav pastāvīgas — to darbība beigsies, kad aizvērsiet tīmekļa pārlūku vai pārtrauksiet sesiju
konkrētajā tīmekļa vietnē. Pastāvīgas sīkdatnes ir sīkdatnes, kas Jūsu internetam pieslēgtajā iekārtā
uzglabājas konkrētu laiku pēc tīmekļa pārlūkošanas sesijas beigām, tādēļ tās ļauj saglabāt lietotāja izvēles
vai rīcību vietnē un izmantot tās nākamreiz, kad lietotājs apmeklēs šo vietni. Pirmās puses sīkdatnes ir
sīkdatnes, ko uztur struktūras, kuras administrē mājas lapas uzturētājs.
Trešās puses sīkdatnes.
Ir daži tīmekļa ārpakalpojumi, kas mūsu tīmekļa vietnē izmanto sīkdatnes: Google AdWords.
Reklāmpakalpojumu platforma, kas vāc datus, lai vērtētu reklāmu efektivitāti un tīmekļa vietnes lietotāju
uzvedību saistībā ar saņemto reklāmu. Adwords tiek izmantots arī tam, lai atklātu interesi par noteiktiem
piedāvājumiem un atbilstošajai mērķauditorijai parādītu vairāk piemērotu reklāmu. Google Analytics.
Tas ir tīmekļa vietnes lietojuma analīzes rīks, kas apkopo datus par tīmekļa vietnes izmantošanas veidiem.
Tiek saglabāta informācija, piemēram, par vietnes apmeklēšanai izmantoto datoraparatūru un
programmatūru, apmeklētajām lapām un lietotāja apmeklējuma ilgumu.
Kā pārtraukt sīkdatņu saņemšanu
Ja nevēlaties, lai jūsu datorā tiktu saglabātas sīkdatnes, tīmekļa pārlūka drošības iestatījumos ir iespējams
atzīmēt “Nekad nepieņemt sīkdatnes”. Tad netiks saglabāta neviena www.metalmaster.lv, ne arī kādas
citas tīmekļa vietnes sīkdatne, tomēr jūsu datora ekrānā var parādīties paziņojums, ka mūsu vai kāda cita
tīmekļa vietnē tās funkcijas nedarbojas pilnīgi.
Jūs sava pārlūka iestatījumus varat arī mainīt tā, lai katru reizi, kad tīmekļa vietne mēģina iestatīt sīkdatni,
jūs tiktu brīdināts un varētu par katru sīkdatni izlemt, vai to pieņemt vai noraidīt. Plašāka informācija par
to, kā noraidīt sīkdatnes saglabāšanu ir pieejama tīkmeļa vietnē:
Mēs veicam personas datu apstrādi tikai un vienīgi likumīgiem mērķiem, t.i., ja ir konstatējams vismaz
viens no sekojošiem pamatojumiem:
personas datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, vai, datu subjekts
ir līgumslēdzējas puses kontaktpersona, pārstāvis, pilnvarnieks, vai tamlīdzīgi, izpildei vai pasākumu
veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
apstrāde ir vajadzīga mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta
intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir
svarīgākas par šādām mūsu interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns;datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem
nolūkiem;
apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu;
apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses.
A/S ‘’Mārupes Metālmeistars’’ izmanto Google Analytics programmu, lai analizētu lapas
www.metalmaster.lv apmeklējumu. Izmantojot sīkdatnes, kas tiek glabātas mūsu serveros, Google
Analytics apkopo statistiku un citu informāciju par lapu www.metalmaster.lv . Informāciju, kas tiek
apkopota saistībā ar mājaslapu www.metalmaster.lv glabā uzņēmums Google. Lai apkopotu un izmantotu informāciju, A/S “Mārupes Metālmeistars” izmanto partnera A/S DELFI izveidoto programmu sīkdatnes, kā arī iekšējo datu savākšanas rīku.
A/S Mārupes Metālmeistars apņemas nodrošināt lietotāju datu aizsardzības drošību.

Pasūtiet tūlīt!

Partneri

Ozolnieki, Stadiona iela 1, tālr. +371 67069867
Ozolnieki, Kopiela 1b, tālr. +371 63050650

Privātuma politikaVisas tiesības aizsargātas © 2014 Metalmaster